به کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش تبدیل موجک پیوسته برای تجزیه هم‌زمان مخلوط‌های چندتایی و ارایه راهبردهایی جدید برای حذف اثرات ماتریس نمونه، کاهش ابعاد داده‌ها و پردازش اولیه داده‌ها در مخلوط‌های پیچیده

ادامه نوشته »

بررسی مقایسه ای بین مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی (ANN-GA) و مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF) برای شناسایی دستکاری قیمت سهام . در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه نوشته »